מידע סביבתיחוק חופש המידע – איכות סביבה

בהתאם לתקנות חוק חופש המידע, (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור, התשס"ט 2009), כל רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע, ובלבד שאותו מידע הוא לגבי חומר, רעש, ריח או קרינה שנמדדו או שנפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים,
והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי .

בהתאם לכך מעמידה עיריית עראבה מידע סביבתי שנאסף בתחומה באתר זה. ניתן לעיין במידע הקיים ובמידע נוסף במשרדי היחידה
ידה לאיכות הסביבה בתיאום מראש עם הממונה על מחלקת איכות הסביבה מר מוחמד עאסלה.