ראש העירייה

מוביל מדיניות למימוש חזון העירייה ופועלת בשיתוף המחלקות השונות לקידום המטרות שהגדירה ההנהלה והמליאה, תוך קיום קשר רציף עם התושבים,הנהגות היישוב וגופים ראש העירייה שם את התושב במרכז החשיבה והטיפול בכדי לוודא שכל תושב מקבל את מלוא השירות במקצועיות ובאדיבות.

מדיניות הדלת הפתוחה

ראש העירייה מקיים מפגשים עם תושבים שמעוניינים, בתיאום. מראש, בימי שבת מהבוקר עד שעות אחרי הצהרים.מפגשי צוות מטה של הנהלת המועצה.פורום ראש המועצה ומפגשי עבודה עם מנהלי המחלקות.פורום הגביה ומפגש שבועי עם בכירי המועצה, החשבת המלווה, עובדי מחלקת הגביה

מנכ"לות העירייה, אסטרטגי, מוניציפאלי:

 • מנכ"ל העירייה אחראי על המנהל הכללי ברשות, כח האדם, משאבי אנוש, מנהל תקין, חופש המידע, מערך השירותים המוניציפאליים, הקמה ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים הצווים והתקנות התקפים במדינה,בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה, גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמנהל התקין, בקרה על כל המחלקות וכח האדם וכן על עבודת המטה ותחומים חוצי ארגון.
 • מנכ"ל העירייה אחראי על התחום האסטרטגי שהינו הציר המרכזי לתכנון ויישום התוכנית האסטרטגית, למימוש חזון העירייה והמטרות שהוגדרו על ידי מליאת העירייה לשנים הבאות.
 • בנוסף מלווה מנכ"ל העירייה את תהליך הצמיחה הדמוגרפית בכל יישובי העירייה, ומנהל את צוותי הניהול המלווים את פיתוח המגרשים ביישוב בשיתוף עם מהנדס העירייה והמחלקה.
 • מנכ"ל העירייה אחראי גם על תחום המידע שמהווה את ערוץ הקשר השוטף מהעירייה אל פרסום המידע והנגשתו לתושב מהווה את התשתית והבסיס לתקשורת בריאה בתוך הקהילה והרשות.
 • ניהול מערך השירותים המוניציפאליים שמפעילה המועצה
 • ניהול משאבי האנוש של העירייה ואחריות לרווחת העובדים ולקידומם
 • תחום המידע, ניהול מערך מידע מועצתי, אתר אינטרנט , אחריות על חוק חופש
 • המידע ויישומו עפ"י חוק חופש המידע, עדכון ותפעול מערכות המידע בעירייה
 • הנגשת המידע לתושב על העירייה ופעולותיה.
 • תכנון אסטרטגי רב שנתי למימוש מדיניות העירייה.
 • תכנון וניהול פעילותה השוטפת של העירייה ועבודת מטה בתחומים חוצי ארגון.
 • תחבורה ביקורת ובקרה על הסעות של התלמידים.
 • ניהול ניהול התקשורת עם הנהגות ( מכובדי) היישוב והוועדים.
 • תחום הצמיחה הדמוגרפית, ליווי ובקרה על פיתוח ההרחבות ביישוב.

אגף הכספים – גזברות העירייה 

אגף הכספיםאגף הכספים של העירייה אחראי על כל מערך הכספים של העירייה, הגזברות בכלל והגזבר בפרט אחראים על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהולם הנכון של המשאבים אלו תוך שמירה על החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי שר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים. מתפקידה של הגזברות לשמור על האיזון בין ההכנסות וההוצאות וזאת כדי לאפשר לרשות המקומית בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותי.

לאחר אישור התקציב הרגיל והבלתי רגיל במוסדות הרשות ובמשרד הפנים, התקציב הופך להיות מסמך משפטי אשר מחייב את הרשות. על הגזבר לקיים מעקב למנוע היווצרות חריגות בהוצאות כדי לעמוד במימוש ההכנסות העצמיות והאחרות  בהתאם להנחיות משרד הפנים להכנת התקציב, לנוהלי הרשות ולחוק יסודות התקציב.

תחומי אחריות האגף ותפקידים נוספים של הגזבר:

 • מסייע לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות.
 • מסייע בגיבוש הצעות להרחבת מקורות הכנסה והמימון מרשויות המדינה.
 • מסייע לראש הרשות בהכנת התקציב.
 • הכנת וניהול תקציב המועצה השוטף והתב״רים.
 • הדרכת והכוונת  מנהלי היחידות בקשר להבנת פלחי תקציב שבאחריותם.
 • סיוע בהכנת מכרזים, בניהול ספר נכסים, בפיקוח על הרכש ומחסנים, בניהול והפיקוח על הערבויות ובסיוע לראש הרשות בהכנת תגובות לכל דו"חות הביקורת.
 • אחראי על  יחידות מקצועיות נוספות כגון תקציבאים, רכש, ניהול חשבונות, חשבי ניהול מערך הארנונה, גביית אגרות, הטלים ותשלומים.
 • ניהול מערך המכרזים והרכש של המועצה, ניהול מערך הנהלת החשבונות של הרשות, לרבות ביקורת, והכול בכפוף לדרישות והנחיות משרד הפנים ולניהול תקין.

הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטיתמלווה את פעילות המועצה בכל תחומי עיסוקיה על מנת להבטיח כי התנהלות המועצה תהיה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות החלות על המועצה ובהתאם לכללי המנהל התקין. במסגרת תפקיד זה של הלשכה מיושמים דינים החלים על הרשות  כגוף מנהלי, כמעסיקה, כמתקשרת בהסכמים מסחריים, כרוכשת שירותים ועוד.

 • מעניקה ייעוץ משפטי למליאת המועצה ולוועדותיה, לראש העירייה ולסגניו, לחברי המועצה ולעובדי המועצה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי המועצה, לרבות תפקידיה כרשות חינוך מקומית וכו'. במסגרת פעילות זו מעניקה הלשכה המשפטית חוות דעת שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של המועצה בכל תחומי פעילותה.
 • הלשכה המשפטית משתתפת בישיבות המועצה, ומשתתפת ככל הנדרש בישיבות של ועדות המועצה ובפורומים השונים שלה, מנסחת את חוקי העזר של המועצה, ומנחה בדבר אופן יישום סמכויותיה של המועצה, כך שהדבר יעשה בה תאם להוראות החוק ולכללי המנהל התקין כפי שהן באות לידי ביטוי בחוק ובפסיקה.
 • הלשכה המשפטית מייצגת את המועצה בהתדיינויות משפטיות בהליכים מול רשויות המדינה, גופים מסחריים, ספקים, עובדים, קבלנים, תושבים, נותני שירות וכו'. במסגרת תפקיד זה עוסקת הלשכה גם בייעוץ טרום התדיינות במטרה להעריך את סיכויי המועצה ולחסוך הליכים משפטיים מיותרים.
 • הלשכה המשפטית עורכת ,בודקת ומנסחת את כלל מכרזי המועצה וחוזי המועצה. במסגרת תפקיד זה הלשכה המשפטית מביאה לידי ביטוי מעת לעת את דרישות הדין המשתנות ומיישמת אותן במסמכים הנערכים על ידה. ניהול כל התקשרויות המועצה המחייבות יציאה למכרז זוטא או פרסום מכרז פומבי.
 • הלשכה המשפטית דואגת כי המועצה תפעל בהתאם לרוח החוק ותתנהל בשקיפות, ודואגת להעמיד לרשות התושבים כל מידע בעל אופי ציבורי המצוי ברשות המועצה.

המחלקה המוניציפאלית  ואיכות הסביבה

מפתחת ומנהלת את מכלול השירותים המוניציפאליים הדרושים ליישוב ודואגת ליישמם באופן מקצועי ואיכותי בהתאם לסל השירותים של הישוב. המחלקה שמה לה ליעד לפעול לאיתור מוקדם וטיפול מניעתי של מפגעים שונים וזאת באמצעות ניטור ואחזקה .

תחומי אחריות המחלקה המוניציפאלית:

 • תברואה.
 • בטיחות.
 • רישוי עסקים.
 • גינון.

מחלקת התחבורה

 • מחלקת התחבורהאחראית על הסעות תלמידים ביישו לבתי הספר, ופועלת למתן שירות איכותי, מייטבי ובטיחותי לכלל התלמידים ותושבי המועצה.
 • פיקוח ובקרה על קווי ההסעות, על נהגי המועצה ועל קבלני המשנה.
 • מתן מידע שוטף בנוגע להסעות לתושבי המועצה ולמחלקות המועצה.

מחלקת ההנדסה

אחראית לתכנון, ופיתוח תשתיות ומבני ציבור ביישוב, בדיקת תוכניות, בנייהופיקוח על חוקי התכנון והבנייה. המחלקה מסייעת ומלווה את הישוב בקידום בפרויקטים ובגיוס משאבים לטובת פיתוח ושדרוג תשתיות.

 • הקמת ותחזוקת תשתיות ביישוב וברחבי המועצה בהתאם לתוכנית השנתית.
 • הקמת מבני חינוך בתי ספר, כיתות, גני ילדים.
 • פיתוח ושיקום מערכת הכבישים בישוב.
 • אחזקת מתקנים שבבעלות המועצה.
 • אחראית על מערכת התאורה והחשמל בישוב.
 • בדיקת תוכניות בניה ופיתוח לפני אישורי הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
 • תכנון ופיקוח מתחמים חדשים לבנייה.

מחלקת החינוך

מחלקת החינוךהחינוך במועצה, בכל גיל ובכל תחום, הינו היעד המרכזי ובו מושקעים עיקר תשומת הלב ומשאבי המועצה. תחום החינוך הוא התחום בו באה יותר מכל, הלכה למעשה, המשמעות העמוקה של תפיסתנו ״כקהילה של קהילות״. בתחום החינוך מביאה כל קהילה לידי ביטוי את ערכיה, אמונותיה ואורחות חייה והמועצה הינה כלי עזר בידיה לצד הפעלת מערכות החינוך תחומי האחריות של מחלקת החינוך:

 • הפעלת השירות הפסיכולוגי החינוכי.
 • הפעלת מערכת הגיל הרך בגני המועצה ומתן ליווי סיוע ותמיכה למערכות ביישובים.
 • הפעלת מערך החינוך המיוחד כך שיהיה לכל ילד מענה מיטבי.
 • הפעלת מערך החינוך החברתי ברמה מועצתית ויישובית.
 • חלוקת אחריות במתן שירותים בין המועצה למשרד החינוך.

המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים במועצה רואה את עצמה כמחלקה מקצועית, שייעודה לשפר את איכות החיים ורווחתם של הפרטים, המשפחות, הקבוצות, ממלאי התפקידים והקהילות, במגוון

מעגלי החיים, במצבי מצוקה ומשבר, בשגרה ובחירום, באופן זמני או מתמשך. מטרת המחלקה היא לאפשר לאוכלוסיות היעד מיצוי יכולות ותפקוד אופטימאלי, כל זאת בכפוף לנהלי

משרד הרווחה, חזון המועצה, ערכי המחלקה והאתיקה של מקצוע העבודה הסוציאלית. המחלקה תהיה שותפה לתכנון, עיצוב ובנייה של תשתית חברתית, להעצמת החוסן הקהילתי של הקהילות השונות וחיזוקו בהתאם לאופיין המיוחד.

 • מתן שירותים עפ״י חוקי המדינה, משרד הרווחה ומדיניות המועצה.
 • מתן מענה מקצועי ונגיש לכל תושב באמצעות עו״ס יישובי.
 • עבודה קהילתית ותחום בינוי קהילתי.
 • מתן מענים ותוכניות מניעה וטיפול בסיכון מפעוטות ועד נוער.
 • שירותים ייחודיים: גישור, טיפול משפחתי, התנדבות, בריאות וצרכים מיוחדים.

מחלקת ספורט וחוגים

מחלקת ספורט וחוגיםייעודה של מחלקת ספורט וחוגים במועצה הוא לייצר מרחב ומגוון של פעילויות, בעלות משמעות ותוכן לילדים, נוער ומבוגרים בתחומי עניין מגוונים, על מנת לאפשר לכל אחד

מתושבי המועצה את מירב אפשרויות הבחירה. המחלקה מפעילה יותר מ- 80 קבוצת ספורט . המחלקה יוזמת ומפעילה מגוון פעילויות, תוך שמירה על איזון בין פעילויות אזוריות לבין תמיכה וסיוע בפעילויות יישוביות המאפשרות פיתוח וחיזוק תרבות פנאי מקומית לכל קהילה.

 • ניהול פעילויות ספורט בלתי פורמאליות במרכזי הספורט.
 • ניהול והפעלת מערך החוגים במועצה.
 • שיפוץ ותחזוקת מתקני הספורט והחוגים שבשימוש המועצה והוספת מתקנים חדשים לפי הפעלה, ניהול וייצוג קבוצות ספורט תחרותי במסגרת האיגודים השונים.

מחלקת תרבות

מחלקת התרבות במועצה פועלת להגשמת חזון המועצה בתחום התרבות, תוך מתן ביטוי לרבגוניות התרבותית בקהילות המועצה.

 • הפעלת ייזום, הפקה וארגון אירועי תרבות של המועצה.
 • תמיכה בפעילות התרבות ביישובי המועצה.
 • תמיכה כספית בפעילויות תרבות בישוב.

מחלקת הביטחון

מחלקת הביטחון במועצה אחראית על ביטחון התושבים ואבטחתם בזמני רגיעה וחירום, ומהווה את חוליית הקשר והתיאום בין מוסדות המועצה לגורמי חוץ בעיתות רגיעה וחירום.

 • תיאום קשר עם גורמי החירום והביטחון.
 • תכנון והפעלת מערך החירום של המועצה.
 • ניהול הביטחון במוסדות החינוך.
 • ניהול הביטחון ביישוב.

הממונה על תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבורתפקידו של הממונה על תלונות הציבור הינו בירור תלונות הציבור הנוגע למילוי תפקידי הרשות המקומית, מוסדותיה, עובדיה וכל גוף מבוקר על-ידי המועצה תפקידה של מחלקת הביקורת במועצה הינה לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

תחומי אחריות:

 • בקרה על עבודת המועצה
 • טיפול בתלונות הציבור.

מחלקת שומה וגבייה

מחלקת שומה וגבייההמחלקה מטפלת בשומות הארנונה למגורים , עסקים , ואחרים , עפ"י השימושים בנכס ולפי גודלם ברשות בספרי המועצה ועפ"י תעריפים מאושרים בצווי ארנונה לכל השנה. כמו כן ,המחלקה נותנת שירותי גביה בארנונה מים וביוב, עפ"י החיובים השוטפים הנשלחים,בנוסף המחלקה מטפלת בבקשות הנחה בארנונה בשנת התקציב עפ"י החוק ועל סמך מסמכים מגורמים מוסדיים שונים , כגון : ביטוח לאומי משהב"ט . משרד האוצר וכדומה .ובבקשות הנחה בארנונה לוועדת הנחות ברשות ועפ"י קריטריונים של משרד הפנים וחוק. גביה, מדידת הנכס לצורכי ארנונה.

 • הכנת צו הארנונה השנתי לצורך אישורו במליאת המועצהטיפול בבקשות ההנחות מארנונה.
 • טיפול בבקשות למחיקת חובות.
 • מתן אישורים שונים, אישור ללשכת רישום המקרקעין (טאבו) ו/או כל אישור אחר, יותנה בתשלום מלוא יתרות החוב עד ליום תוקף האישור.