מבקר העירייה ונציב פניות הציבור

בתוקף תפקידו משמש הנציב כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על עוולה שנגרמה לו כתוצאה מפעילות לקויה ו/או פעילות הנוגדת את החוק של הרשות המקומית, גוף ממלכתי או ציבורי הנתון לביקורת מבקר העירייה ומבקר המדינה. כל אדם שנפגע בגין מעשה שנעשה בניגוד לחוק, או בלי סמכות חוקית, או בניגוד לכללי מנהל תקין, או על כל מעשה שיש בו משום נוקשות יתרה או משום אי-צדק בולט (לעניין זה "מעשה" הוא גם מחדל או פיגור בעשייה)  רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור.

רו"ח סאמי חוטבא
עיריית עראבה

טל: 048789677
פקס : 04-6740444 
ל"דוא :samikhutaba@gmail.com 

שעות קבלת קהל:
ימים ג ושבת בשעות 8:00-16:00

הגדרת תלונה:

תלונה מבטאת מצב של משבר ביחסים שבין המתלונן לבין הרשות המקומית, כאשר לא מתגשמות ציפיותיו של המתלונן מן הרשות המקומית. מצב זה מתקיים כאשר ישנו פער, להערכתו של המתלונן הערכה סובייקטיבית, בין מה שמגיע לו על פי דין לבין מה שהוא מקבל בפועל.

לתשומת לב: לפני פנייה לנציב פניות הציבור יש לפנות קודם לאגף הנוגע בדבר, או למוקד העירוני.

תלונות שאין לדון בהן:

  • בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
  • תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
  • תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לפי הפרק השביעי של חוק מבקר המדינה (נוסח משולב) 1458.

קישורים ופרסומים

הממונה על תלונות הציבור

דוח הממונה על תלונות הציבור 2018

דוח הממונה על תלונות הציבור 2017

דוח הממונה על תלונות הציבור 2016