עיריית עראבה גיבשה הנחיות להצבת שילוט בעיר לצורך המטרות הבאות:

 • שמירה על חזות נאה ואסתטית של העיר.         
 • קביעת קריטריונים אחידים להצבת שילוט בתחום העיר.
 • שמירה על האופי הארכיטקטוני של חוצות העיר והמבנים שבה לרבות מבנים לשימור ובנייני מגורים.
 • יצירת שילוב עיצובי בין השילוט המבוקש לשלטים סמוכים, ובין השילוט המבוקש למבנה ולסביבה.
 • הגנה על הציבור בקביעת כללי בטיחות בהקמת השילוט.

הגשת בקשה לרישיון

הבקשה לרישיון שילוט תכלול:

 1. פרוט שם ומענו של המבקש.
 2. הצגת מצב קיים – תמונה/ות המראות מיקום בית העסק, חזית המבנה כולו, כולל מבנים גובלים.
 3. המחשת מצב מבוקש – מיקום השילוט על חזית המבנה, מידות השילוט, סוג, צורה, חומרים, גוונים ותוכן מילולי.
 4. המבקש ימציא התחייבותו לבצוע ביטוח צד שלישי.
 5. שילוט פרסום חוצות – תפורט מסגרת שעליה יוצב השלט, או המתקן הנושא את השלט, לרבות מפרט טכני שלם, פרטי החיבור של השלט למבנה/או לקרקע, מידות המתקן ואופן הקמתו.
 6. שילוט על גדר אתר בניה – יש לצרף התר בניה תקף ומפרט הגדר על רקע מפה מדידה
 7. שילוט על גבי פיגומים – יש לצרף התר בניה/שיפוץ כולל מועד סיום העבודות
 8. לפי דרישת הועדה על המבקש לצרף מסמכים נוספים, כגון: רישיון עסק, היתר בניה, מידות רוחב וגובה החזית עליה מותקן השילוט.
 9. אישור מוקדם של השילוט במתחמים ייחודיים: בית עסק הנכלל במתחם מסחרי המנוהל על ידי חברה משותפת – כגון מרכזים מסחריים, קניונים, במתחמי בילוי – תצורף הסכמת הנהלת המקום לשילוט המבוקש.
 10. מתן ההיתר לשילוט כפוף לקיום התנאים הנ”ל.

הליך קבלת הרישיון

 • לאחר אישור הבקשה על ידי ועדה מקצועית לשילוט, יקבל המבקש את פירוט השילוט שאושר ושובר לתשלום האגרה
 • במקרה של שינוי בשילוט קיים – התקנת השילוט המבוקש תהיה רק לאחר הסרת השילוט הקיים או כל שילוט אחר שאינו תואם את הבקשה.
 • רישיון השילוט ייכנס לתוקפו לאחר אישור הוועדה ותשלום האגרה.

תוקף הרישיון

 • רישיון לשלט יפקע ביום 31 לדצמבר של השנה שניתן, אלא אם צוין ברישיון מועד אחר.
 • הסרת שילוט מחייבת הודעה בכתב למחלקת השילוט לצורך עריכת ביקורת, התחשבנות והחזרת אגרה במקרה הזכאות.

 הסרת שילוט

 • דרישה להסרת שילוט, שלא תיענה על פי המועד המצויין בדרישה, תועבר לביצוע הסרה ע”י גורמי העירייה.
 • הוצאות ההסרה יחולו על בעל השילוט, לרבות כל נזק שיגרם עקב ההסרה.
 • באם שולמה האגרה לאחר קבלת דרישת ההסרה או לפני קבלת הדרישה, יש לדווח מיידית למחלקת השילוט, על מנת למנוע הסרה מיותרת.
 • אם השילוט הוסר, או חלו שינויים בשילוט הקיים: תוכן או בצורה או גודל או מיקום או כל שינוי אחר, עליך להגיש בקשה בכתב לעירייה ולהוציא רישיון חדש.

 • הגשת בקשה לרישיון שילוט  מקוון

 • הגשת בקשה לרישיון שילוט טופס PDF

 • בירור סטטוס בקשה לרישיון עסק או שילוט

בדיקת סטטוס הבקשה

לכל בעל עסק קיימת האפשרות לבצע מעקב דיגיטלי אחר הבקשה לרישיון העסק.                                                   
ההזדהות נעשית באמצעות מס' הטלפון שמסר או בעל העסק למחלקת רישוי עסקים,

לאחר ההזדהות ובתוך האזור האישי יכול בעל העסק לצפות בסטטוס הבקשה שלו שעודכן ע"י מנהל המחלקה לרישוי עסקים

לבדיקת סטטוס בקשה לרישיון עסק או שילוט לחץ כאן.

מה אומרים הסטטוסים השונים?

 1. אישור רשות הרישוי תוכל להנפיק רישיון עסק/ שלט רק לאחר קבלת אישור של כל גורמי הרישוי.
 2. תנאים מוקדמים (סטטוס ״טיפול״) אם חלק מגורמי הרישוי אישרו, אך הציבו תנאים - יש להוכיח עמידה בתנאים אלה באמצעות ביצוע הדרישות ולדווח על כך לגורמים השונים. גורם הרישוי יבצע ביקורת חוזרת בעסק לווידוא ביצוע הדרישות והעמידה בתנאים, כדי לתת את אישורו הסופי.
 3. היתר זמני סטטוס היתר זמני יינתן לפרק זמן קצוב, שישה חודשים.
 4. סירוב סירוב עלול להינתן עקב אי-התאמה של התכנית או של סוג הבקשה למציאות בשטח או אי־ביצוע הדרישות בזמן שהוקצב. 

יזיד עאסלה
מפקח רישוי עסקים
052-820-0656
052-820-0656
סאמיה בשיר
אחראי רישוי עסקים ושילוט
04-878-9653
0523687753