תמיכה במלכריםמי יכול להגיש בקשות לקבלת תמיכה?

מוסדות ציבור, הפועלים שלא למטרת עשיית רווח, בתחומה המוניציפלי של עראבה, בנושאי תרבות ואמנות, דת ספורט, בריאות ורווחה, איכות הסביבה, בעלי חיים ותחומים נוספים, שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של המועצה.

כל בקשה תבחן על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העירייה.

התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2017.

 


 

תבחינים לתמיכה במלכ"רים לשנת 2020