להצטרפות למאגר הספקים נא למלא את הטופס : 

1
פרטים כלליים
2
תחום התמחות
3
פירוט ניסיון המועמד
4
פירוט של עמידתו של המועמד בתנאי הסף

 פרטים כלליים

תחום התמחות

ענף: הנדסה

ענף: מחשוב טלפוניה ותשתיות

ענף: גזברות, כספים, ביקורת

ענף: חינוך

ענף: רישוי עסקים ונכסים

ענף: בטחון ובטיחות

ענף: כללי

 

פירוט ניסיון המועמד

ניסיון המועמד * שדה חובה
הגוף המוסדימועד מתן השירותיםאיש קשר אצל המזמיןתפקידטלפון איש קשרפירוט השירותים שניתנוענףתחום

 

פירוט של עמידתו של המועמד בתנאי הסף 

טפסים להורדה