להצטרפות למאגר הספקים נא למלא את הטופס : 

1
פרטים כלליים
2
תחום התמחות
3
פירוט ניסיון המועמד
4
פירוט של עמידתו של המועמד בתנאי הסף

 פרטים כלליים

תחום התמחות

ענף: הנדסה

ענף: מחשוב טלפוניה ותשתיות

ענף: גזברות, כספים, ביקורת

ענף: חינוך

ענף: רישוי עסקים ונכסים

ענף: בטחון ובטיחות

ענף: כללי

 

פירוט ניסיון המועמד

ניסיון המועמד (חובה) שדה חובה
הגוף המוסדימועד מתן השירותיםאיש קשר אצל המזמיןתפקידטלפון איש קשרפירוט השירותים שניתנוענףתחום

-אין מניעה לפרט על ניסיון נוסף ולהציג מסמכים אחרים/נוספים בהתאם לשיקול דעת המועמד.

-יש להגיש את כלל המסמכים המבוקשים במסגרת הגשת המועמדות לרשימה ולצרפם למסמך זה.

רשימת מסמכים להגשה

לשימוש המועמד לבדיקה שהכל הוגש על ידו. מסמכי ההזמנה להיכלל במאגר חתומים וסרוקים

 

פירוט של עמידתו של המועמד בתנאי הסף 

טפסים להורדה